Zmluva s Microsoftom je naďalej kontroverzná a chýbajú jej relevantné podklady

Ministerstvo financií dnes na poslednú chvíľu predložilo na rokovanie vlády správu o plnení kontroverznej multilicenčnej zmluvy s firmou Microsoft.

V materiáloch ministerstvo priznáva dominantné postavenie firmy Microsoft vo verejnej správe SR a záväzne si stanovuje úlohy, ktorých cieľom je znížiť závislosť na týchto produktoch a zefektívniť náklady na ich obstarávanie. Tým, že tieto kroky neboli doteraz realizované, MF SR priznáva nemožnosť objektívneho posúdenia predkladaného materiálu. Navrhnuté kroky však vítame a aktivity budeme podrobne sledovať. V tomto kontexte vnímame aj návrh predĺžiť prihlášku iba na 1 rok ako rozumnejší, než boli pôvodne navrhnuté 3 roky. V prípade schválenia materiálu očakávame v tomto termíne zrealizovanie prisľúbených aktivít. V každom prípade je nevyhnutné získanie hĺbkových podkladov pre relevantné rozhodnutie o rozsahu a podobe ďalšieho pokračovania zmluvy.

Zároveň však ministerstvo v materiáloch realizovalo viaceré zmeny, ktoré popierajú jeho vlastné predchádzajúce tvrdenia - de-facto ruší povinné centrálne obstarávanie licencií, už neplánuje priamo vykonávať audity efektívnosti výberu a využívania licencií v iných rezortoch a taktiež aktuálne nechce motivovať organizácie k efektívnosti možnosťou vlastného využitia ušetrených prostriedkov.

Ministerstvo sa snažilo 2 mesiace vysporiadať so zásadnými pripomienkami k materiálu. Hoci správa z rozporového konania je viac ako dvojnásobne obsiahlejšia, ako samotný materiál, rozpory neboli odstránené. Považujeme za škandalózne, ak MF SR v predkladacej správe o tomto fakte nepíše pravdu. Zároveň konštatujeme, že niektoré záväzky prisľúbené v rozporovom konaní ministerstvo nedodržalo.

Keďže vláda na dnešnom zasadaní prerušila rokovanie o tomto materiáli, ako organizátori hromadnej pripomienky verejnosti očakávame, že nová vláda sa bude týmto materiálom vážne zaoberať a plne zohľadní aj pripomienky verejnosti. Hromadnú pripomienku verejnosti k tomuto materiálu podporilo 1225 ľudí.

Materiál nepravdivo prezentovaný ako "bez rozporov"
Materiál bol predložený vláde "bez rozporov", pričom to nie je pravda a priamo v zápise z rozporového konania zástupcov verejnosti s MF SR je uvedené, že "rozpor pretrváva". Požiadavkám z hromadnej pripomienky verejnosti dodnes MF SR nevyhovelo, keďže v materiáli nie sú uvedené (a ani zverejnené) konkrétne kroky vykonané na posúdenie výhodnosti pokračovania zmluvy oproti iným variantám. Taktiež absentuje povinné vyčíslenie nákladov na odstúpenie od zmluvy. Pritom práve údajnými vysokými škodami MF SR argumentovalo v januári, keď v údajnej tiesni predložilo materiál do skráteného pripomienkového konania (škody taktiež neboli nikdy konkretizované). 
Zvukový záznam a oficiálnu zápisnicu z rozporového konania môžte nájsť na www.soit.sk.

Vypustené najzásadnejšie opatrenia MF SR
Ministerstvo financií z materiálu predloženého vláde úplne vypustilo svoje vlastné úlohy a kroky na efektívnejšie využívanie zmluvy s Microsoftom, ktoré počas rozporového konania s verejnosťou 27. januára 2012 prezentovalo ako najdôležitejšie a aj nimi obhajovalo predĺženie zmluvy s Microsoftom. Išlo najmä o financovanie nákupu licencií a o vykonávanie kontrol efektívnosti využívania licencií.

Financovanie
Centrálne nákupy licencií od Microsoftu, realizované v rámci multilicenčnej zmluvy uzavretej MF SR, nie sú financované priamo z rozpočtov jednotlivých inštitúcií, ale z rozpočtovej kapitoly spravovanej Ministerstvom financií SR. Jednotlivé organizácie tak nemajú žiadnu motiváciu šetriť a znižovať počty licencií, pretože to priamo nepocítia. MF SR počas rozporového konania s verejnosťou opakovane zdôrazňovalo, že budú odmeňovať inštitúcie za zníženie počtu licencií Microsoftu a to tým, že ušetrené peniaze za licencie im presunú do ich rozpočtu a organizácie ich tak budú môcť použiť na využitie alebo nákup iného softvéru. 

V rozpore s týmto prísľubom MF SR úplne vypustilo text z pôvodnej verzie materiálu (v časti "Financovanie"), ktorý to mal podľa slov MF SR zabezpečiť: "V prípade, že dôjde k zníženiu počtu licencií v príslušnej kapitole štátneho rozpočtu, MF SR presunie zodpovedajúce prostriedky do rozpočtu danej kapitoly."

Kontroly a softwarové audity
MF SR počas rozporového konania opakovane deklarovalo, že nemá možnosti ani právomoc kontrolovať, či štátne organizácie spravili porovnanie výhodnosti rôznych spôsobov získania produktov Microsoftu a porovnanie s konkurenčnými produktami, vrátane bezplatného softwaru - čo je záväzná povinnosť vyplývajúca pre organizácie z Koncepcie využívania softwarových produktov vo verejnej sprave z roku 2009 a z Príručky k metodickemu usmerneniu pre obstaravanie softwarovych produktov. MF deklarovalo, že túto právomoc chce získať práve v rámci predĺženia zmluvy s Microsoftom, pričom v pôvodnej verzii materiálu skutočne bol text, riešiaci túto tému.
V rozpore s predchádzajúcimi deklaráciami MF vypustilo z návrhu uznesenia k materiálu súvisiacu úlohu:

 • "ministrom predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu"
 • "poskytovať Ministerstvu financií SR súčinnosť pri výkone auditov a inventarizácií licencií Microsoft"
 • "Kontrolný termín: 31. 12. počas trvania centrálnej licenčnej zmluvy;"

Ministerstvo financií v rozpore so svojim písomným prísľubom nezapracovalo do materiálu a ani návrhu uznesenia požiadavku zabezpečenia kontrol a sankcionovania za nedodržiavanie platnej povinnosti vyhľadávať a zdokumentovane porovnávať rôzne dostupné riešenia. 

Citujeme zo zápisnice z rozporového konania:
"Predkladateľ materiálu sa v rámci rozporového konania zaviazal v rámci materiálu navrhnúť úlohu iniciovať legislatívnu zmenu, ktorá zabezpečí vykonávanie nezávislých kontrol dodržiavania princípov efektívneho využívania softvérových produktov uvedených v aktuálne platnej Koncepcii využívania softvérových produktov vo verejnej správe a ktorá tiež zabezpečí kontrolnému orgánu právomoc udeľovať sankcie organizáciám štátnej správy za nedodržiavanie princípov v uvedenej Koncepcii.
Vyjadrenie MF SR: MF SR súhlasí s návrhom verejnosti."

Dodržiavanie uvedenej Koncepcie využívania softvéru z roku 2009 ako aj Príručky k metodickému usmerneniu pre obstarávanie softvérových produktov tak naďalej nebude nikto kontrolovať a za ich nedodržiavanie nebudú ani žiadne postihy. Pritom tieto dva dokumenty vznikli v roku 2009 práve ako reakcia na kritiku posledného predĺženia zmluvy s Microsoftom na konci roku 2008. Opäť tak všetko zostáva len pri "dobrovoľnosti" a pekných deklaráciách, bez ich skutočného uplatňovania. Upozorňujeme, že právomoc takýchto kontrol nemá ani Úrad pre verejné obstarávanie, čo oficiálne písomne ÚVO potvrdil. Zároveň v rámci pripomienkového konania k predkladanému materiálu MF SR s ÚVO rokovali, avšak opäť túto otázku neriešili.

Rozpory v tvrdeniach štátnych organizácií
Vo vyhodnotení pripomienkového konania pri pripomienkach niektorých ministerstiev MF SR konštatuje:
"Analýza výhodnosti riešenia je plne v kompetencii rezortu. Vyplýva to z bodu B. 2 uznesenia vlády SR č. 523/2009 k návrhu koncepcie využívania softvérových produktov vo verejnej správe." ... "Súčasťou Príručky je aj tabuľka na výpočet celkových nákladov na vlastníctvo softvéru (TCO), na základe ktorej si jednotlivé rezorty mali posúdiť najvýhodnejšie riešenie."
Z údajov zozbieraných Štefanom Szilvom od viacerých organizácií zapojených do zmluvy však vyplýva, že väčsina organizácií, ktoré sa pripojili k zmluve, túto povinnú analýzu nevykonala a MF SR nahlásili iba počty balíkov Desktop, Professional a Enterprise. Ešte závažnejšie však je konštatovanie väčšiny organizácií, že analýzu malo spraviť MF SR a nie jednotlivé inštitúcie. Vraj len postupovali podľa uznesenia vlády z decembra 2008, ktoré im prikazuje počty nahlasovať. Štátne organizácie si tak priamo protirečia a evidentne sú nedostatočne informované o svojich povinnostiach a postupoch, a to aj zo strany MF SR. Tieto zistenia však nie sú prekvapivé a MF SR bolo na tento stav vopred upozorňované mimo iných aj nami.

Zistené údaje spochybňujú relevantnosť údajov zozbieraných pre potreby predĺženia centrálnej multilicenčnej zmluvy a možnosť vlády rozhodnúť na základe objektívnych údajov.

Využívanie licencií v štátnych organizáciách
Pripájame pre ilustráciu niektoré informácie z oficiálnych odpovedí štátnych organizácií získaných za posledný týždeň, ktoré sa pripojili k zmluve s Microsoftom. Z uvedených informácií si je možné čiastočne spraviť obraz o tom, nakoľko sa využíva právo používať najnovšiu verziu produktov firmy Microsoft zo zakúpenej služby Software Assurance. Upozorňujeme, že niektoré organizácie nesprístupnili informácie za celý svoj rezort, ale len za svoju organizáciu (bez podriadených organizácií), vďaka čomu nebudú zodpovedať počty objednaných licencií s reálne využívanými. Taktiež zatiaľ nie je pri niektorých organizáciách jasné, či Software Assurance majú zakúpený pre všetky počítače, ktorých počty sú uvádzané, alebo len pre niektoré z nich a zvyšok je využitý v podriadených organizáciách. (Podklady radi poskytneme na vyžiadanie.)

Aktuálne používané licencie na počítačoch:

 • Úrad vlády SR (objednaný počet Software Assurance v 2008 550 ks, v 2012 732 ks)
  • 352 PC - Windows XP, 321 PC - Windows 7
  • 352 PC - MS Office 2003 Professional, 321 PC - MS Office 2010 Professional
 • Ministerstvo hospodárstva (objednaný počet Software Assurance v 2008 865 ks, v 2012 960 ks) 
  • 400 PC - MS Office 2003 Standard, 90 PC - MS Office 2010 Standard,  
  • 430 PC - MS Windows XP, 60 PC - MS Windows 7.
 • Ministerstvo obrany (Software Assurance v 2008 3698 ks, v 2012 5789 ks) 
  • 8% PC - MS Office 2003, 85% - MS Office 2007, 7% - MS Office 2010, 
  • 95% MS Windows XP, 4% MS Windows 7, 1% MS Windows 8
 • Ministerstvo zdravotníctva (objednaný Software Assurance v 2008 200 ks, v 2012 250 ks)
  • 250 PC - MS Office 2010
  • 150 PC - MS Windows XP, 100 PC - MS Windows 7
 • Ministerstvo životného prostredia (objednaný Software Assurance v 2008 982 ks, v 2012 2667 ks)
  • 525 PC - MS Office 2003, 240 PC - MS Office 2007, 107 PC - MS Office 2010
  • 573 PC - MS Windows XP, 299 PC - MS Windows 7
 • Ministerstvo financií (Software Assurance v 2008 905 ks, v 2012 10494 ks)
  • 562 PC - MS Windows XP Professional 32 bit, 179 PC - MS Windows 7 Enterprise 32 bit
  • 33 PC - MS Office 2003 (verzia Professional), 406 PC - MS Office 2007 (verzia Standard - 382, verzia Professional - 24), 293 PC - MS Office 2010 (verzia Standard - 268, verzia Professional - 25)
 • Ministerstvo zahraničných vecí (objednaný počet Software Assurance - v 2008 - 1170 ks, v 2012 - 1204 ks)
  • 20 PC - MS Office 2000, 50 PC - MS Office 2003, 365 PC - MS Office 2007, 735 PC - MS Office 2010
  • 465 PC - MS Windows XP, 85 PC - MS Windows Vista, 620 PC - MS Windows 7
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (objednaný Software Assurance v 2008 691+3412 ks, v 2012 9545 ks)
  • 47 PC - MS Office 2003, 171 PC - MS Office 2007, 153 PC - MS Office 2010
  • 218 PC - MS Windows XP, 153 PC - MS Windows 7
 • Protimonopolný úrad SR (objednaný Software Assurance v 2008 80 ks, v 2012 113 ks) 
  • 50 PC - MS Office 2003 (a iné verzie než MS Office 2010), 30 PC - MS Office 2010
  • 60 PC - MS Windows XP, 20 PC - MS Windows 7
 • Štatistický úrad SR (Software Assurance 2008 - 900 ks, 2012 - 1346 ks)
  • 12 PC - MS Office 2003, 1073 PC - MS Office 2007 (údajne však prebieha upgrade na MS Office 2010, 261 PC - Microsoft Office 2010 
  • 830 PC - MS Windows XP (údajne však prebieha upgrade na Windows 7), 766 PC - MS Windows 7 
 • Národný bezpečnostný úrad (objednaný počet Software Assurance v 2008 206 ks, v 2012 250 ks)
  • 44 PC - MS Office 2003, 186 PC - MS Office 2007, 20 PC - MS Office 2010, 75 PC - Microsoft viewery (pravdepodobne ide o bezplatné prehliadače)
  • 55 PC - Microsoft Windows  2000, 235 PC - Microsoft Windows XP, 35 PC - MS Windows 7
 • Úrad pre verejné obstarávanie (objednaný Software Assurance v 2008 106 ks, v 2012 117 ks)
  • 12 PC - MS Windows XP, 117 PC - MS Windows 7
  • 12 PC - MS Office 2003, 117 PC - MS Office 2010
 • Kancelária Národnej rady SR (objednaný Software Assurance v 2008 700 ks, v 2012 700 ks)
  • "cca" 300 PC - MS Office 2007, "cca" 370 PC - MS Office 2010 Standard, "cca" 30 PC - MS Office 2010 Enterprise
  • "cca" 30 PC - MS Windows XP, "cca" 670 PC - MS Windows 7Čo sa nakupuje
Vzhľadom na pretvávajúce nejasnosti o účele prerokúvaného materiálu a obstarávaných licenciách typu Software Assurance (SA) poskytujeme toto upresnenie:

Podstatou produktu SA je zakúpenie si práva na upgrade softwaru od firmy Microsoft na najnovšie dostupné verzie, prípadne právo prejsť aj na staršie existujúce verzie. Upozorňujeme však na skutočnosť, že najnovšie verzie softwaru, ktoré už štát mal právo začať používať a získať počas trvania zmluvy v rokoch 2009 až 2011 (čiže Windows 7, MS Office 2010) majú zaručené bezplatné aktualizácie do roku 2015 a bezpečnostné aktualizácie až do roku 2020. Na druhej strane však v prípade používania licencií SA je nevyhnutné tento produkt opakovane objednávať každý rok - v prípade "prerušenia" by nové licencie SA mohli byť zakúpené iba opätovne spolu s plnou licenciou (čomu zodpovedá v zmluve produkt L+SA). 

Skutočnosťou však je, že množstvo štátnych organizácií napriek zaplatenej možnosti využívať najnovšie verzie, podľa svojich oficiálnych stanovísk používa na veľkej časti svojich počítačov produkty z rokov 2002 až 2007 (MS Windows XP a MS Office 2003 až 2007), čo vyvoláva otázky o efektívnosti a zmysluplnosti doterajšieho využívania zmluvy.  Legálnosť používania určitého softvéru je pritom možné zabezpečiť rôznymi spôsobmi: napr. nákupom plnej licencie a upgrade v čase jeho reálnej potreby.

V prípade ukončenia nákupu licencií SA (ktoré by nastalo napr. v prípade nepredĺženia prihlášky k zmluve), organizáciám zostáva trvalé právo na využívanie reálne nasadených aplikácií v aktuálnych počtoch a verziách.

Organizátori hromadnej pripomienky verejnosti

Ľubor Illek, lubor.illek@soit.sk
Marek Mahut, marek.mahut@soit.sk
Štefan Szilva, szilva@changenet.sk

Súvisiace informácie nájdete v sekcii Naša činnosť: Štátna zmluva s Microsoftom

Publikované 21.03.2012
 

Udalosti

Udalosť SOIT Iná udalosť
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31