Dve voľne dostupné

učebnice pod CC licenciou

b1.png b2.png
Autor: Martin Šechný (viac)

Venujte nám 2% dane za rok 2013

 

Odborné sekcie

SOS pre školy

Cieľom sekcie SOS (Slobodný a Otvorený Softvér) pre školy je podpora a rozširovanie otvorených informačných technológií v školstve. Medzi naše ciele okrem propagácie patrí aj snaha o vytvorenie edukačných materiálov pre základné a stredné školy a sylabov pre predmety zamerané na otvorené informačné technológie na univerzitách.

Web: sospreskoly.org

OIT v organizáciách

V tejto oblasti sa SOIT bude venovať propagácii otvoreného softvéru za účelom zvýšenia povedomia o možnostiach a výhodách jeho nasadenia v organizáciách formou organizovania konferencií, školení, prípadne priameho poradenstva.

Našou snahou bude tiež udržiavať aktuálny register firiem vytvárajúcich otvorený softvér a poskytujúcich služby na báze otvoreného softvéru.

OIT vo verejnej správe

Hlavné témy angažovania sa SOIT v tejto oblasti: autorský zákon, otvorené štandardy, obstarávanie softvéru a verejné obstarávanie, softvérové patenty.

Bezpečnosť OIT

Hlavnou náplňou práce v tejto sekcii je analyzovať a vyjadrovať sa k bezpečnosti verejne nasadených technológií, ktoré buď spracúvajú informácie osobného charakteru alebo boli financované zo štátneho rozpočtu; propagovať otvorené bezpečnostné protokoly, vyjadrovať sa k riešeniam a produktom, kde bezpečnosť je postavená na uzavretých a proprietárnych technológiách; vytvoriť a propagovať otvorené pravidlá pre zodpovedné zverejňovanie bezpečnostných zraniteľností ("responsible security disclosure") a v neposlednom rade zverejňovať aktuálne informácie o bezpečnostných incidentoch a raz ročne uverejniť správu o bezpečnostných problémoch roka s upozorneniami na problémy a návrhmi na riešenie.

OpenGIS

Hlavným cieľom sekcie Otvorený softvér pre geoinformatiku (Free and Open Source Software for Geoinformatics - FOSS4G) je zmapovať používanie otvoreného softvéru a štandardov pri spracovaní rôznych priestorových a (meta)informačných databáz v geoinformačných systémoch (GIS) alebo pomocou geoinformačných technológií (GIT) v celom spektre spoločnosti a šíriť výsledky zahraničných a najmä domácich FOSS4G projektov, napr. GRASS, gvSIG, OSSIM, Quantum GIS, Thuban, OpenMap, Minnesota MapServer, CASCADOSS, OpenStreetMap a ďalších.

Creative Commons

http://cc.soit.sk/

Creative Commons ponúka škálu rôznych licenčných schém, ktoré držiteľom autorských práv umožňujú, niektoré práva ponúknuť na užívanie diela verejnosti, zatiaľ čo im iné práva ostávajú. Cieľom je zjednodušiť výber autorovi vyhovujúcej licencie, teda obmedziť ťažkosti, ktoré platné autorské zákony kladú na zdieľanie informácií.
 

Udalosti

Udalosť SOIT Iná udalosť
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31