Rozpor k zmluve s Microsoftom naďalej trvá

V piatok dňa 27.1.2012 sa konalo rozporové konanie zástupcov verejnosti s MF SR ku Správe o plnení mulitilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania, ktoré bolo ukončené rozporom v základnej požiadavke hromadnej pripomienky. 

Ministerstvo financií SR priznalo, že nevykonalo žiadnu analýzu efektívnosti rôznych spôsobov získania licencií spoločnosti Microsoft, ktoré centrálne obstaráva pre ďalšie organizácie verejnej správy. Na obhajobu tohto postupu uvádzajú, že každá organizácia má sama vyhodnocovať ako licencie nakúpiť najefektívnejšie. To je však podľa nášho názoru v rozpore s uznesením vlády č.950 z 17.12.2008, podľa ktorého majú organizácie "povinnosť nakupovať licencie spoločnosti Microsoft poskytované multilicenčnou zmluvou Microsoft Enterprise Agreement iba prostredníctvom tejto zmluvy" a majú iba nahlásiť počty využívaných licencií. Naopak, ak by argumenty ministerstva boli pravdivé, bolo by to spochybnením vlastného centrálneho obstarávania.

Pri doterajšom prístupe mali organizácie na výber iba z troch vopred daných veľkých balíkov softvéru, ktorých zloženie (podľa vlastných slov ministerstva) stanovila spoločnosť Microsoft - a z tohto dôvodu vraj ministerstvo ani potreby organizácií neeviduje na úrovni licencií pre konkrétne aplikácie. Podľa nášho názoru má ministerstvo vzhľadom na množstvo centrálne obstarávaných licencií možnosť vyjednať výhodné podmienky nákupu aj pre samostatné desktopové aplikácie, tento prístup však nebol ani posudzovaný.

Na základe týchto skutočností sme presvedčení, že ministerstvo nedokáže predložiť podklady, ktoré by umožnili reálne zhodnotiť efektívnosť zvoleného postupu. Ako jedinú správnu možnosť naďalej vidíme stiahnuť materiál v jeho aktuálnej podobe z legislatívneho procesu, posúdiť rôzne možnosti získania jednotlivých desktopových aplikácií spoločnosti Microsoft, zanalyzovať možnosti využitia existujúcich konkurenčných riešení a až následne prípadne pristúpiť k nákupu licencií vybraným najvýhodnejším spôsobom.

V druhej časti rokovania boli s ministerstvom prerokované niektoré návrhy zamerané na zefektívnenie centrálneho obstarávania licencií a zníženie závislosti na produktoch spoločnosti Microsoft do budúcnosti, ako napríklad evidovanie skutočne využívaných softvérových aplikácií (a nie balíkov), doplnenie štandardov pre informačné systémy verejnej správy a sprísnenie kontroly ich dodržiavania, aktualizáciu štúdie OSIN (Open Source Infraštruktúra) a iné, bližšie popísané v zápisnici z rozporového konania pod bodom 6. Ministerstvo prisľúbilo pre tieto témy navrhnúť do uznesenia k materiálu konkrétne úlohy. 

Opakuje sa tak situácia z roku 2008, kedy ministerstvo po kritike prisľúbilo situáciu "do budúcnosti" riešiť vydaním Koncepcie využívania softvéru vo verejnej správe, ktorá stanovuje povinnosť porovnávať rôzne softvérové alternatívy, vrátane bezplatného softvéru. Ako sme sa však dozvedeli počas rozporového konania, dodržiavanie tejto Koncepcie nie je kontrolované a za nedodržiavanie nie sú vyvodzované ani žiadne sankcie. Hoci na riešenie boli k dispozícii tri roky, MF SR navrhuje získať právomoc vykonávať kontroly a softvérové audity až teraz.

O niekoľkých bodoch hromadnej pripomienky ministerstvo odmietlo rokovať z formálnych dôvodov namiesto hľadania konštruktívnych riešení. Ďalej, aj keď viaceré subjekty predložili pripomienky podobné našim, ministerstvo vytýčilo rozporové konanie s každým samostatne. Tento prístup v nás vyvoláva pochybnosti o snahe ministerstva nájsť skutočne efektívne riešenie problému.

Marek Mahut, Štefan Szilva, Ľubor Illek - splnomocnení zástupcovia verejnosti

Zápisnica z rozporového konania vo formáte PDF a formát RTF.

Zvukový záznam z rozporového konania (formát MP3 a formát OGG, 250 MB, trvanie 252 minút).

Rozporové konanie sa konalo približne od 9:35 do 13:50, zápisnica z rokovania bola podpísaná cca. o 18:00. Okrem zamestnancov Ministerstva financií uvedených v zápise, hovorcu MF SR, zástupcov médií a splnomocnených zástupcov verejnosti sa konania zúčastila aj ďalšia verejnosť v obsadení Matúš Kocka (SOIT), Peter Kunder (Aliancia Fair-play), Erich Šašinka (EEA), Miloš Šrámek (SOIT) a Jozef Viskupič (NR SR).

Publikované 30.01.2012