Hromadná pripomienka k návrhu zákona o geodézii a kartografii a návrhu zákona o katastri nehnuteľností a a za otvorenie ...

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) predložil [1,2] dňa 14.3.2014 cez Portál právnych predpisov do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o geodézii a kartografii a návrh nového zákona o katastri nehnuteľností. 

Ak sa vám tieto návrhy a postoj orgánov k verejnosti nepáčia, tak ako nám, do 3.4.2014  podpíšte hromadnú pripomienku na changenet.sk, kde sú uvedené detaily. Ak získame dostatočný počet podpisov, a tým mandát verejnosti, v pripomienkovom konaní urobíme všetko preto, aby sme zabránili prijatiu všetkých neakceptovateľných ustanovení.

Návrh týchto zákonov z dielne Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky výrazne kopíruje návrh novely zákona z roku 2012, ktorý bol po predložení mnohých pripomienok stiahnutý z legislatívneho procesu. Pravdepodobne máte v pamäti aj našu hromadnú pripomienku k tejto novele. Napriek úspešnému vyriešeniu viacerých otázok na rozporovom konaní v decembri 2012 súčasný návrh sa naďalej snaží obmedzovať používateľov dát, klásť neprimerané požiadavky na kartografov, vydavateľov a napriek prísľubu ÚGKK, že „bude opäť priestor na spoločné rokovania ešte pred predložením návrhu zákona do pripomienkového konania“ sa takáto diskusia pre nečinnosť ÚGKK neuskutočnila. 

Z tohto prístupu ÚGKK sme nepríjemne prekvapení a považujeme preto za povinnosťou predložené návrhy opäť pripomienkovať.

Naviac predložené návrhy právnych predpisov obsahujú ustanovenia, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú vznik, správu, publikovanie a možnosti využívania údajov a služieb z oblasti geodézie, kartografie a katastra. Vzhľadom na to, že predmetné predpisy neprešli žiadnou formou širšej odbornej diskusie, ich súčasná podoba môže výrazne negatívne ovplyvniť výkony efektívnej tvorby a opätovného využívania referenčných i odvodených tematických údajov a služieb v štátnej správe a územnej samospráve, podnikateľskom a neziskovom sektore, v neposlednom rade aj samotnými občanmi.

Publikované 28.03.2014