Výsledky hromadnej pripomienky k novele zákona o geodézii a kartografii

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) predložil 23. októbra 2012 na medzirezortné pripomienkové konanie novelu Zákona o geodézii a kartografii č. 215/1995 Z.z. (ďalej len „zákon“), ku ktorej bola iniciovaná hromadná pripomienka. My, zástupcovia verejnosti pre hromadnú pripomienku, teraz prinášame kompletnú informáciu o celom priebehu a výsledkoch, ktoré súvisia s touto aktivitou.

Ciele hromadnej pripomienky boli nasledovné:

1) Pre určité typy údajov z rezortu geodézie, kartografie a katastra (ďalej len „GKK“) požadujeme ich bezodplatné sprístupnenie. Považujeme za nepochybné, že napr. referenčné údaje, povinne používané údaje, či digitálne údaje vytvorené na základe jednorazovej aktivity hradenej zo štátneho rozpočtu majú byť dostupné na informatívne účely bez akýchkoľvek poplatkov. V pripomienke taxatívne vymenúvame typy údajov, ktoré musia byť zverejnené, alebo bezplatne sprístupnené – určité oblasti štátnej dokumentácie a údaje z informačného systému GKK.

2) Požadujeme sprístupnenie údajov v strojovo spracovateľnom formáte. Aj tých málo údajov, ktoré dnes zo zákona musia byť sprístupnené bezplatne, napr. cez katastrálny portál – verejnosť údajov katastrálnych operátov je zakotvená v zákone č. 162/1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), sú k dispozícii iba v "klikacom" rozhraní a bezplatné služby portálu sú obmedzované (napr. frekvencie vykonávania dotazov). Preto navrhujeme explicitne pridať požiadavku na strojovo spracovateľné formáty.

3) Požadujeme uvoľnenie pravidiel používania údajov: Ak si dnes občan aj určité údaje zakúpi, v súčasnom stave bude viazaný sadou extrémne prísnych pravidiel ich používania. Napr. nesmie údaje dať nikomu ďalej – novela dokonca obsahuje formuláciu "používať údaje možno iba na základe písomného súhlasu prevádzkovateľa (ÚGKK)". Prístup k údajom a službám môže byť odopretý "ak si neplníte povinnosti voči prevádzkovateľovi" a pod. My navrhujeme zásadnú zmenu tohto reštriktívneho režimu – samotné zverejnenie údajov implikuje voľnejší režim ich používania a špecificky odstraňujeme najtvrdšie podmienky.

Stručný prehľad aktivít:

  • 23.10.2012 úrad zverejnil návrh novely a začalo sa medzirezortné pripomienkové konanie

  • 07.11.2012 sme sa prvý krát dopočuli o novele zákona a hneď sme začali konať

  • 12.11.2012 sme zverejnili hromadnú pripomienku

  • 13.11.2012 bola hromadná pripomienka doručená úradu so zoznamom 896 podporovateľov

  • 03.12.2012 sa uskutočnilo medzi úradom a nami rozporové konanie ku všetkým bodom hromadnej pripomienky

  • 14.12.2012 hromadnú pripomienku podpísalo 1399 podporovateľov

  • 17.12.2012 úrad navrhol zrušenie novely

  • 18.12.2012 úrad nám poslal na odsúhlasenie zápisnicu z rozporového konania

  • 20.12.2012 bolo z našej strany potvrdené znenie zápisnice z rozporového konania

V prvom rade veľmi pekne ďakujeme všetkým podporovateľom hromadnej pripomienky. Vďaka aktivite 900 ľudí za 2 dni získali naše stanoviská status zásadnej pripomienky, spôsobili publicitu celej témy a dodali nášmu pôsobeniu legitimitu.

Zároveň nás teší ústretový prístup úradu, keď v rámci rozporového konania bol poskytnutý priestor na vysvetlenie a argumentáciu ku všetkým našim pripomienkam.

Zásadná podpora pri rokovaní bola zo strany Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Mgr. Filipa Vagača, ktorý zastrešuje iniciatívu OpenData v štátnej správe. Pán splnomocnenec si časť našich pripomienok osvojil a podal ich ako vlastné. Rozporové konanie dňa 3. decembra medzi úradom a nami sa konalo spoločne aj za osobnej účasti pána Vagača.

Rozporové konanie považujeme za veľmi úspešné. Napriek tomu, že úrad následne navrhol celú novelu zrušiť, dosiahnuté závery boli obojstranne akceptované a budú základom pre naše budúce rokovania k tomuto zákonu.

Vo všetkých troch hlavných cieľoch hromadnej pripomienky sa na rozporovom konaní podarilo dosiahnuť významný pokrok.

1) Bezodplatné sprístupnenie údajov: Do zákona bol vložený (viď bod 1 zápisnice) v §11 ods.6: „Údaje a služby zo štátnej dokumentácie sa na nepodnikateľský účel poskytujú a sprístupňujú bezplatne.“ Zástupcovia úradu nám vysvetlili, že termín „štátna dokumentácia“ zahŕňa aj všetky údaje spracúvané v rámci IS GKK, t.j. prakticky všetky kategórie údajov, ktorých sprístupnenie požadujeme v hromadnej pripomienke. Stále však považujeme rozlišovanie medzi „nepodnikateľským“ a iným účelom za zvláštne (nepraktické až niekedy sporné) a sme presvedčení, že určité údaje majú byť slobodne prístupné pre každé využitie. Úrad argumentoval potrebou tvorby zisku pri „predaji“ údajov a služieb, pretože to má záväzne dohodnuté s Ministerstvom financií SR pre plnenie štátneho rozpočtu.

2) Strojovo spracovateľné formáty údajov: V §21 ods. 2 bola vložená nasledovná veta (viď bod 2 zápisnice): „Prevádzkovateľ sprístupní elektronické služby spôsobom a vo formáte umožňujúcim priame prehliadanie údajov a spôsobom a vo formáte umožňujúcim automatizované spracovanie údajov.“ Týmto spôsobom je garantovaná pre každý typ sprístupňovania údajov ich dostupnosť v oboch režimoch: pre koncového používateľa – priame prehliadanie pomocou aplikácie poskytnutej prevádzkovateľom služby, ako aj v tvare vhodnom na ďalšie (automatizované) spracovanie.

3) Uvoľnenie pravidiel používania údajov: V tejto oblasti bolo hľadanie kompromisu najťažšie. V §21 ods. 6 (viď bod 3 zápisnice) je v prípade porušenia pravidiel obmedzenie prístupu limitované iba v rámci tej zmluvy, pri ktorej k porušeniu došlo. Zrušený bol v §21 ods. 7 (v pôvodnom číslovaní ods. 6, viď bod 9 zápisnice), ktorý znel „Údaje ani prístup k nim nesmú fyzické osoby alebo právnické osoby poskytnúť tretím osobám.“ Úrad argumentoval potrebou silných obmedzujúcich pravidiel, aby dostatočne odstrašil/trestal subjekty, porušujúce dohodnuté pravidlá používania údajov. Mechanizmy sankcionovania pri porušení pravidiel zmluvy sú však podľa nášho názoru dostatočne riešené všeobecnými právnymi nástrojmi pre túto oblasť.

Ako už bolo spomenuté, úrad navrhol zrušenie novely. Súčasný stav zákona nevyhovuje ani úradu, a preto je jeho zámerom navrhnúť v rámci ďalšieho legislatívneho procesu nové znenie zákona.

V tejto súvislosti úrad deklaroval, že „bude opäť priestor na spoločné rokovania ešte pred predložením návrhu zákona do pripomienkového konania“. Tento prístup vítame a sme presvedčení, že práve zahrnutie všetkých „strán“ do prípravy zákona môže napomôcť ako jeho podstatnému zlepšeniu (z hľadiska našich požiadaviek), tak aj zjednodušiť jeho prechod legislatívnym procesom.

Všetky kroky okolo hromadnej pripomienky nás utvrdili v správnosť priorít, ktoré presadzujeme. Dosiahnuté závery rozporového konania, ktoré boli obojstranne akceptované, budú základom pre ďalšie rokovania.

Počas priebehu aktivít, ktoré v tomto článku popisujeme, došlo k jednej významnej legislatívnej zmene. Od 1.12.2012 vstúpili do platnosti nové ustanovenia zákona Národnej rady SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, týkajúce sa „opakovaného použitia informácií“. Tento režim sprístupňovania údajov verejnej správy považujeme za vhodný aj pre rezort GKK a nevidíme dôvod na pokračovanie udržiavania „separátneho“ režimu, ktorý dnes existuje.

Zástupcovia verejnosti pre hromadnú pripomienku:


Publikované 15.01.2013