OIT doma

Od utorka 2. júla do štvrtka 4. júla 2024 sa uskutoční už 12. ročník konferencie OSSConf 2024 (Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach), ktorú organizuje Spoločnosť pre otvorené informačné technológie v spolupráci s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, Československým sdružením uživatelů TeXu, Českou statistickou společností a Geokomunitou.

Čitať viac >
 

SOIT sa v nedávnych rokoch aktívne podieľalo na práci Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy Ministerstva financií SR a jej pracovných skupinách. Zúčastnili sme sa desiatok stretnutí pracovných skupín Komisie a pri práci na návrhu znenia štandardov či ich testovaní sme strávili stovky hodín. Po posledných parlamentných voľbách prešla zodpovednosť za štandardy z Ministerstva financií na novovytvorený Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (UPVII). Opäť budeme pri tom, tentokrát už v spolupráci so slovensko.digital.

Čitať viac >
 

Ministerstvo financií napriek rozsiahlej verejnej kritike spred troch rokov [1] opätovne v júni 2015 predĺžilo o ďalšie tri roky [2, 3] povinné plošné platby za nové verzie softvéru od spoločnosti Microsoft cez zmluvu MS EA pre všetky počítače štátnej správy, a to bez prisľúbeného vypracovania a zverejnenia analýz skutočných potrieb, efektívnosti platieb a porovnania iných možností bežne uplatňovaných v zahraničí. V roku 2012 pritom ministerstvo verejne vyhlásilo, že bude analyzovať možnosti prechodu na konkurenčné programy [1].

Štát pritom už trvalé licencie na softvér od spoločnosti Microsoft vlastní a má garantované bezplatné bezpečnostné aktualizácie do roku 2023. Prechod na nové verzie na významnej časti počítačov pritom dlhodobo nevyužíva, čiže dlhodobo sa platí za to, čo štát nepotrebuje. MF SR zmluvy [2, 3] o predĺžení podpísalo bez verejného pripomienkového konania, ktoré pred predĺžením nákupov vždy počas posledných 10 rokov uskutočňovalo. Neuskutočnilo ani odbornú diskusiu k možnostiam odstránenia problémov doterajšej zmluvy so spoločnosťou Microsoft, o ktorú zástupcovia verejnosti žiadali.

Po podpise týchto zmlúv MF SR v júni 2015 prekvapivo vyhlásilo verejnú súťaž [4] pre distribútorov produktov spoločnosti Microsoft na novú zmluvu pre už zazmluvnené počítače štátnej správy na ďalšie 4 roky. Pôvodné znenie podmienok MF SR však následne po niekoľkých dňoch zmenilo s odôvodnením, že sú v rozpore s obvyklými zmluvami so spoločnosťou Microsoft [5]. Vypustilo tak aj požiadavky, ktoré aspoň čiastočne mohli obmedziť zbytočné nákupy.

MF SR tiež bez akéhokoľvek vysvetlenia už od júna 2013 nezvoláva svoju pracovnú podskupinu pre open source softvér, ktorej členovia MF SR poverili vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti a materiálu na rokovanie vlády. Tieto však neboli členom podskupiny a ani verejnosti sprístupnené.

Výkonný výbor Slovenskej informatickej spoločnosti a Spoločnosť pre otvorené informačné technológie vyzývajú Ministerstvo financií SR na začatie serióznej odbornej diskusie a na vypracovanie a zverejnenie analýzy skutočných potrieb softvéru pre všetky počítače štátnej správy a porovnania iných možností bežne uplatňovaných v zahraničí, vrátane osobitnej analýzy na využitie open source softvéru, tak aby budúce rozhodnutia boli vykonané na základe odborných podkladov.

SOIT ďakuje Štefanovi Szilvovi, odborníkovi na problematiku IT v štátnej správe,  za významnú pomoc pri formulácii textu a pri zbere podkladov.

Čitať viac >
 

V rámci ďalšieho ročníka súťaže ReŠtart Slovensko sa o podporu v nedávnej minulosti uchádzal aj projekt Chcemvediet.sk. Jeho cieľom je vytvoriť portál, ktorý občanom uľahčí podávanie žiadostí v zmysle Zákona o o slobodnom prístupe k informáciám.

Čitať viac >
 

Ministerstvo vnútra 26. 2. 2015  predložilo na pripomienkovanie návrh zákona o Úrade civilného spravodajstva a Vojenskom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnom spravodajstve a o spravodajských službách).

SOIT navrhované znenie považuje za zlé. Preto sme sa pridali k vypracovaniu hromadnej pripomienky, ktorá podľa nás na rozdiel od návrhu posúva postavenie spravodajských služieb do pozície, ktorá je bežná v západných demokratických krajinách. 

Pripomienku možno podporiť v kampani na changenet.sk  do 19.marca 2015. Potrebujeme zozbierať minimálne 500 podpisov.
Čitať viac >
 

Cez víkend 14. - 15. marca 2015 sa v Bratislave na Fakulte matematiky fyziky a informatiky UK uskutočnil OpenSource víkend - prednáškové podujatie venované otvorenému softvéru, otvorenému hardvéru, otvoreným dátam a otvoreným štandardom.

Čitať viac >
 

Najvýznamnejšie udalosti a akcie:

Čitať viac >
 

Cez predĺžený víkend 17. - 18. novembra 2014 (nedeľa, pondelok) sa v Košiciach v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ uskutoční OpenSource víkend - prednáškové podujatie venované otvorenému softvéru, otvorenému hardvéru, otvoreným dátam a otvoreným štandardom. Akcia je otvorená pre všetkých záujemcov, bez potreby registrácie.

Čitať viac >
 
Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT) v r. 2014 zorganizovala s podporou Nadácie Orange sériu akcií pre učiteľov o používaní otvoreného softvéru na školách s názvom Deň otvoreného softvéru v škole. Uskutočnili sa po tri víkendové stretnutia v západnej, strednej a východnej časti Slovenska, dvojdňová akcia "Učiteľské dni" v Žiline, kurz programovania v Jazyku Python a ďalšie. Súčasťou stretnutí boli prednášky, praktické ukážky, možnosť si softvér vyskúšať a vzájomne si odovzdávať skúsenosti.
Čitať viac >
 

Cez víkend 12. a 13. júla 2014 sa v Bratislave a Brne uskutočnila akcia Open Scraper Challenge (OSC), ktorú organizovala SOIT v spolupráci s iniciatívou OpenData.sk. Išlo už o jej druhé opakovanie.

Účastníci akcie sa popasovali s viacerými zdrojmi údajov, ktoré sú dostupné na českom a slovenskom webe a vytvorili z nich štruktúrované data sety

Čitať viac >
 

Návrh týchto zákonov z dielne Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky výrazne kopíruje návrh novely zákona z roku 2012, ktorý bol po predložení mnohých pripomienok stiahnutý z legislatívneho procesu. Pravdepodobne máte v pamäti aj našu hromadnú pripomienku k tejto novele. Napriek úspešnému vyriešeniu viacerých otázok na rozporovom konaní v decembri 2012 súčasný návrh sa naďalej snaží obmedzovať používateľov dát, klásť neprimerané požiadavky na kartografov a vydavateľov a napriek prísľubu ÚGKK, že „bude opäť priestor na spoločné rokovania ešte pred predložením návrhu zákona do pripomienkového konania“ sa takáto diskusia pre nečinnosť ÚGKK neuskutočnila.

Ak sa vám tieto návrhy a postoj orgánov k verejnosti nepáčia, tak ako nám, do 3.4.2014 podpíšte hromadnú pripomienku na changenet.sk

Čitať viac >