Spoločná výzva SISp a SOIT v súvislosti s podpisom zmluvy o dodávke softvéru v rámci zmluvy Microsoft Enterprise Agreement

Spoločná výzva Slovenskej informatickej spoločnosti a Spoločnosti pre otvorené informačné technológie v súvislosti s podpisom zmluvy o dodávke softvéru v rámci zmluvy Microsoft Enterprise Agreement (MS EA) za 56 mil. EUR

Súhrn:

Ministerstvo financií napriek rozsiahlej verejnej kritike spred troch rokov [1] opätovne v júni 2015 predĺžilo o ďalšie tri roky [2, 3] povinné plošné platby za nové verzie softvéru od spoločnosti Microsoft cez zmluvu MS EA pre všetky počítače štátnej správy, a to bez prisľúbeného vypracovania a zverejnenia analýz skutočných potrieb, efektívnosti platieb a porovnania iných možností bežne uplatňovaných v zahraničí. V roku 2012 pritom ministerstvo verejne vyhlásilo, že bude analyzovať možnosti prechodu na konkurenčné programy [1].

Štát pritom už trvalé licencie na softvér od spoločnosti Microsoft vlastní a má garantované bezplatné bezpečnostné aktualizácie do roku 2023. Prechod na nové verzie na významnej časti počítačov pritom dlhodobo nevyužíva, čiže dlhodobo sa platí za to, čo štát nepotrebuje. MF SR zmluvy [2, 3] o predĺžení podpísalo bez verejného pripomienkového konania, ktoré pred predĺžením nákupov vždy počas posledných 10 rokov uskutočňovalo. Neuskutočnilo ani odbornú diskusiu k možnostiam odstránenia problémov doterajšej zmluvy so spoločnosťou Microsoft, o ktorú zástupcovia verejnosti žiadali.

Po podpise týchto zmlúv MF SR v júni 2015 prekvapivo vyhlásilo verejnú súťaž [4] pre distribútorov produktov spoločnosti Microsoft na novú zmluvu pre už zazmluvnené počítače štátnej správy na ďalšie 4 roky. Pôvodné znenie podmienok MF SR však následne po niekoľkých dňoch zmenilo s odôvodnením, že sú v rozpore s obvyklými zmluvami so spoločnosťou Microsoft [5]. Vypustilo tak aj požiadavky, ktoré aspoň čiastočne mohli obmedziť zbytočné nákupy.

MF SR tiež bez akéhokoľvek vysvetlenia už od júna 2013 nezvoláva svoju pracovnú podskupinu pre open source softvér, ktorej členovia MF SR poverili vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti a materiálu na rokovanie vlády. Tieto však neboli členom podskupiny a ani verejnosti sprístupnené.

Výkonný výbor Slovenskej informatickej spoločnosti a Spoločnosť pre otvorené informačné technológie vyzývajú Ministerstvo financií SR na začatie serióznej odbornej diskusie a na vypracovanie a zverejnenie analýzy skutočných potrieb softvéru pre všetky počítače štátnej správy a porovnania iných možností bežne uplatňovaných v zahraničí, vrátane osobitnej analýzy na využitie open source softvéru, tak aby budúce rozhodnutia boli vykonané na základe odborných podkladov.Podrobnosti:

Ministerstvo financií SR (MF SR) dňa 10. 6. 2015 formou tlačovej správy [6] oznámilo, že plánuje vyhlásiť verejnú súťaž na zabezpečovanie Microsoft licencií v hodnote 47 mil. EUR. Už o päť dní, 15. 6. 2015 však MF SR uzavrelo Dohodu o urovnaní [2] a Zmluvu o dodávke softvéru [3] s firmou BSP Softwaredistribution a.s. v hodnote 55 829 262 € (9 304 877 € + 46 524 385 €). Išlo o tzv. prihlášku v rámci zmluvy Microsoft Enterprise Agreement (MS EA), na základe ktorej sa štátna správa Slovenskej republiky zastúpená MF SR zaviazala počas nasledujúcich troch rokov platiť pre všetky svoje kvalifikované počítače za „Software Assurance“, čo sú najmä práva na upgrade na budúce verzie rozsiahlych balíkov softvéru s 13 a viac produktami od spoločnosti Microsoft. Na základe uznesenia Vlády SR z mája 2012 musia organizácie štátnej správy povinne nakupovať desktopové licencie od spoločnosti Microsoft len cez zmluvu MS EA.

Na základe minulých období platnosti MS EA má dnes štátna správa svoje počítače (viac ako 86 000 PC) trvalo licenčne pokryté a až do roku 2023, keď skončí rozšírená podpora MS Windows 8.1, MS Office 2013 a ďalších produktov, má garantované bezplatné bezpečnostné aktualizácie [7]. Ak by MF SR uvedené dve zmluvy nepodpísalo, tak by štát ušetril prevažnú časť z takmer 56 mil. EUR. A ak by tak postupovalo aj v budúcnosti až do roku 2023, tak suma ušetrených prostriedkov by mohla narásť na viac ako 100 mil. EUR.

Ďalší problém vidíme v tom, že zmluva MS EA prikazuje platiť za všetky počítače nachádzajúce sa v organizácii, čiže aj keď nejaká organizácia chce nakúpiť iba niekoľko licencií jednej aplikácie na časť svojich počítačov, alebo ak niektoré produkty nepoužíva, nemá inú možnosť, než povinne nakúpiť pre všetky svoje počítače kompletný rozsiahly balík od spoločnosti Microsoft. Pritom existujú aj iné typy licenčných zmlúv od Microsoftu, bežne používané štátnou správou v zahraničí, ktoré umožňujú nakupovať len vybrané produkty na ľubovoľnú časť počítačov, a to aj bez nutnosti každoročne platiť za právo na budúce verzie (takou je napríklad zmluva Microsoft Select Plus). Pri našej vlastnej snahe o monitorovanie využitia Software Assurance sme zistili, že na významnej časti počítačov a produktov, za ktoré štát každoročne platil aj viac ako 6 či 9 rokov, toto právo nebolo využívané a zaplatený softvér nebol ani nainštalovaný ani používaný [8]. Evidentne sa teda vopred platilo bez toho, aby štát mal reálny prehľad, či platený softvér skutočne potrebuje. Za licencie pre štátnu správu platí priamo ministerstvo financií, pričom jednotlivé organizácie v zmysle zmluvy iba nahlasujú celkový počet svojich počítačov a počty jednotlivých variantov balíka softvéru (standard, professional alebo enterprise). Organizácie takto vlastne softvér dostávajú zadarmo, a tak absentuje akákoľvek motivácia konať hospodárne.

História prihlášok v rámci zmluvy MS EA, ktoré sa doteraz podpisujú každé tri roky, siaha do roku 2002. Súčasťou tohto procesu bolo vždy medzirezortné pripomienkové konanie (viď návrhy na predĺženie prihlášky z rokov 2005, 2008, 2012 predložené Vláde SR [9]), v ktorom mohli dotknuté inštitúcie ako aj verejnosť vysloviť svoje pripomienky.

V roku 2012 Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, ako jeden zo zástupcov verejnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní na základe viac ako 1200 podpisov, podala s ďalšími ľuďmi sadu pripomienok [10], a v januári a máji 2012 sa zúčastnila na viacerých rozporových konaniach na MF SR. Na ich základe sa MF SR zaviazalo vypracovať podrobnú správu o efektívnosti využitia zmluvy MS EA a prisľúbilo, že preskúma možnosti využitia alternatívnych riešení v štátnej správe a zváži aj ukončenie prihlášky. 

Sľúbená správa bola zverejnená dňa 29. 11. 2012 [11] pod názvom „Informatívna správa o stave plnenia multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement“, v ktorej MF SR skonštatovalo pokračovanie v prihláške s tým, že nevylučuje jej neskoršie ukončenie. Vôbec však neobsahovala analýzu, ktorú sa MF SR v pripomienkovacom procese zaviazalo vytvoriť – mala obsahovať porovnanie výhodnosti nákupov cez rôzne typy Microsoft licenčných programov a analýzu reálnych potrieb verejnej správy a porovnanie s konkurenciou. Chýbala v nej aj najzávažnejšia položka, a to konkrétne zhodnotenie dlhodobého využívania Software Assurance – čiže najmä možnosti prechodu na najnovšiu verziu softvéru, ktorá je základom zmyslu využívania zmluvy MS EA. Bez tejto analýzy ani samotné ministerstvo nedokáže posúdiť, či prostriedky boli alebo neboli efektívne vynaložené [12]. Nevieme o tom, že by takáto analýza bola vykonaná teraz v roku 2015 pred podpisom zmlúv.

Za účelom preskúmania alternatívnych riešení, konkrétne nasadenia Open Source softvéru vo verejnej správe, MF SR zriadilo pracovnú podskupinu [13], ktorá mala podľa vyhlásenia MF SR pracovať minimálne do konca roku 2014. Jej stretnutie však bolo zvolané MF SR len trikrát, a to v novembri 2012, v marci 2013 a v júni 2013. Na týchto stretnutiach členovia podskupiny poskytli MF SR viaceré odborné odporúčania, aké kroky je potrebné vykonať pre využívanie open source softvéru. Okrem viacerých iných tém upozorňovali MF SR aj na skutočnosť, že zmluva MS EA fakticky znemožňuje nasadenie konkurenčných produktov, a to kvôli povinným nákupom veľkých balíkov od spoločnosti Microsoft na všetky počítače. Na druhom z týchto stretnutí bola jej členmi zadaná úloha na vypracovanie materiálu „Návrh minimálneho rozsahu riešenia využitia FOSS pre štátnu a verejnú správu“, ktorý bol na treťom stretnutí schválený a na jeho základe mala byť vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti a materiál na rokovanie vlády. Výsledok, na ktorom pracovníci MF SR pracovali niekoľko mesiacov, však nebol členom podskupiny a ani Vláde SR nikdy predložený, a to ani po jeho vyžiadaní. Rovnako členom nebolo vysvetlené, prečo bola práca podskupiny ukončená.


MF SR vynakladá na softvér od spoločnosti Microsoft značne veľké finančné prostriedky, a to zatiaľ bez patričného odborne podloženého a zverejneného zdôvodnenia. Preto MF SR vyzývame, aby:

- zverejnilo analýzu, ktorá by v porovnaní s inými možnosťami podrobne zdokumentovala výhody a nevýhody opakovaných prihlášok k zmluve MS EA pre jednotlivé organizácie štátnej správy v r. 2002 – 2014, (najmä porovnanie s variantami: nepredĺženie prihlášky, nákupy trvalých licencií cez zmluvu Microsoft Select alebo iné typy zmlúv, pristúpenie k prihláške po jej prerušení po 6, 9 a viac rokoch, obstaranie konkurenčného softvéru a podobne),

- zverejnilo analýzu skutočného využívania práva prechodu na novú verziu softvéru v zmysle Software Assurance v rokoch 2002 – 2014 a využívania jednotlivých aplikácií z obstaraných balíkov jednotlivými organizáciami,

- zverejnilo, akým spôsobom MF SR kontroluje využívanie nakúpených licencií v iných rezortoch a potrebu ich nákupov, vzhľadom na to, že ich platí samotné MF SR,

- zverejnilo analýzu výhod a nevýhod predĺženia prihlášky k MS EA na nasledujúce tri roky pre jednotlivé organizácie, a to najmä porovnania s variantom odstúpenia od prihlášky k MS EA,

- vysvetlilo, prečo sa v r. 2015 v súvislosti s predlžovaním prihlášky MS EA neuskutočnilo medzirezortné pripomienkové konanie a ani žiadnym iným spôsobom neumožnilo verejnosti túto problematiku pripomienkovať (napriek žiadostiam verejnosti),

- vysvetlilo, prečo bez zdôvodnenia ukončilo prácu pracovnej podskupiny pre open source softvér,

- vysvetlilo, prečo musia organizácie štátnej správy vďaka uzneseniu vlády nakupovať desktopové licencie len cez MS EA. V iných krajinách (napr. Česko, Nemecko), ktoré tiež majú podpísanú zmluvu MS EA, organizácie túto povinnosť nemajú, a tak na základe vyhodnotenia si môžu vybrať postup, ktorý je pre nich najvýhodnejší.

- uviedlo, aký presný softvér spoločnosti Microsoft a v akých počtoch má byť predmetom zmluvy oznámenej v tlačovej správe MF SR dňa 10. 6. 2015, keďže už teraz štátna správa disponuje trvalými licenciami pre všetky svoje desktopové počítače. Ak by cieľom bola len nižšia cena licencií v rámci prihlášok MS EA a možnosť presunu licencií medzi organizáciami, upozorňujeme, že to stále nerieši vyššie uvedené kľúčové problémy a nemožno to považovať za dostatočné riešenie.


V Bratislave 15. 7. 2015

Za Slovenskú informatickú spoločnosť (www.informatika.sk): Milan Ftáčnik, predseda

Za Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (www.soit.sk): Miloš Šrámek, predseda

SOIT ďakuje Štefanovi Szilvovi, odborníkovi na problematiku IT v štátnej správe,  za významnú pomoc pri formulácii textu a pri zbere podkladov.

Odkazy

[1]: Niektoré z kritických článkov pri predlžovaní prihlášky v roku 2012: 

- SME: Štát platí Microsoftu aj za licencie, ktoré úrady nevyužívajú

http://ekonomika.sme.sk/c/6387190/stat-plati-microsoftu-aj-za-licencie-ktore-urady-nevyuzivaju.html

- SME: Politici spochybňujú výhodnosť zmluvy s Microsoftom - http://ekonomika.sme.sk/c/6282116/politici-spochybnuju-vyhodnost-zmluvy-s-microsoftom.html

- Aliancia Fair-play: To, čo štát od Microsoftu kupuje, úrady nevyužívajú http://fairplay.blog.sme.sk/c/299249/To-co-stat-od-Microsoftu-kupuje-urady-nevyuzivaju.html

- Trend: Štát kupuje časť softvéru od Microsoftu zbytočne

http://www.etrend.sk/technologie/stat-kupuje-cast-softveru-od-microsoftu-zbytocne.html

- SOIT: Štátna zmluva s Microsoftom za 52 miliónov

http://www.soit.sk/sk/c159-statna-zmluva-s-microsoftom-za-52-milionov

- Verejné obstarávanie: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/237/151682

[2]: Dohoda o urovnaní http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1908694&l=sk

[3]: Zmluva o dodávke software http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1908669&l=sk

[4]: Verejné obstarávanie: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/237/151682

[5]: Verejné obstarávanie - Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu č. 2 : http://www.uvo.gov.sk/uvoprofil/download/p_237/z_151682/d_4/9a12ca2f-3695-42ed-bb23-034f08655dfb

[6]: MF SR plánuje obstarať licencie a služby podpory k licenciám Microsoft http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=842

[7]: Doba podpory produktov https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle?p1=16674

http://windows.microsoft.com/en-us/windows/lifecycle

[8]: Prehľad počtov 9 rokov starých verzií používaného softvéru v štátnej správe v roku 2012, po 9 rokoch sústavných platieb za Software Assurance: http://www.changenet.sk/?section=forum&x=698241#zdroje

[9] Návrhy na predĺženie prihlášky z rokov 2005, 2008 a 2012: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=5800

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=8969

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=21037

[10]: Hromadná pripomienka k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=638118

[11]: Informatívna správa o stave plnenia multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=21864

https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=5749&docEID=282527&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1

[12]: Darčeky za predražené licencie

http://www.soit.sk/sk/aktualne/tlacove-spravy/2012-12-02/193-darceky-za-predrazene-licencie

[13]: Tematická podskupina pre testovanie nasadenia Open source softvéru vo verejnej správe (PS4.1-OS) http://www.informatizacia.sk/ps41-os---open-source-vo-verejnej-sprave/15317s

Publikované 16.07.2015