Akcie SOIT v r. 2013

Najvýznamnejšie udalosti a akcie:

Podrobne:

 • Január - december 2013: členovia SOIT aktívne pracovali v Komisii pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy Ministerstva financíi SR a jej pracovných skupinách na príprave novely Výnosu o štandardoch pre ISVS a súvisiacich metodických pokynov (pripravovali návrhy na nové štandardy, podklady pre posudzovanie štandardov, zúčastnili sa desiatok zasadaní). Výnos o štandardoch bol následne v decembri 2013 predložený do medzirezortného pripomienkového konania. SOIT má okrem Komisie zastúpenie v týchto pracovných skupinách:
  • PS2 - priestorová identifikácia
  • PS3 - prístupnosť webov a OpenDataPS4 - nové technológie
  • PS4.1-OS - Tématická podskupina pre testovanie nasadenia Open source softvéru vo verejnej správe
  • PS6 - formuláre eGovernmentu
  • PS10 - bezpečnostné štandardy
 • December 2013: SOIT začala rokovať o spolupráci s Linux Professional Institute 
 • December 2013: SOIT pripomienkovala Vyhlášku Úradu vlády SR ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente (najmä pravidlá pre elektronické schránky)
 • December 2013: SOIT v pripomienke k Vyhláške NBÚ SR č. 134/2009 Z.z. podporila zrušenie povinnej certifikácie softvéru pre zaručený elektronický podpis
 • November 2013: Nadácia Orange podporila projekt SOIT s názvom Deň otvoreného softvéru v škole, v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2013/2014. Projekt bude realizovaný v období 12.2013 - 8.2014. 
 • Október 2013: členovia SOIT začali prekladať knihu LibreOffice 4.0 Getting Started do slovenčiny. Koncom roka bolo preložených 65 % textu. 
 • September 2013: Zástupcovia SOIT sa zúčastnili na konferencii LibreOffice s príspevkom o interoperabilite kancelárskych formátov 
 • Júl 2013:  Zorganizovali sme súťaže o Cenu SOIT a Liberixu za najlepšiu študentskú  prácu súvisiacu s  otvoreným softvérom a ďalšími otvorenými  technológiami pre rok  2013. 
 • Júl 2013:  SOIT v Žiline zorganizovala konferenciu o otvorenom softvéri  OSSConf2013. Na konferencii odznelo viac ako 20 príspevkov v štyroch  sekciách 
 • Február 2013: SOIT sa zapojila do pripomienkovania návrhu zákona o e-governmente
 • Február 2013: Soit v Žiline zorganizovala víkendovú prednáškovú akciu OSS víkend.
Publikované 22.01.2014